Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Za i przeciw ustalaniu celów w nauce języka

Za i przeciw ustalaniu celów w nauce języka

Wyznaczanie celów jest jednym z najważniejszych kroków w procesie nauki języka. Proces ten może być jak wędrówka długim, trudnym szlakiem z wieloma przeszkodami i wyzwaniami. Aby zapewnić, że Twoja podróż z celem zakończy się sukcesem, musisz wyznaczyć kurs i określić swoje cele. Wyznaczanie celów jest jednym z najważniejszych sposobów na osiągnięcie sukcesu. Ta prosta praktyka wiąże się z większym sukcesem w nauce języka.

Wyznaczanie terminów realizacji celów w nauce języka

Najlepszym sposobem na zmotywowanie się do nauki nowego języka jest wyznaczenie sobie konkretnych celów. W ten sposób będziesz mniej narażony na zniechęcenie, gdy osiągniesz plateau. Termin realizacji usunie również element wyboru. Posiadanie limitu czasu na osiągnięcie celu pomoże Ci pozostać na dobrej drodze.

Aby wyznaczyć cele w nauce języka, najpierw zastanów się nad swoimi celami. Następnie stwórz plan działania, który pomoże Ci je osiągnąć. Plan ten powinien zawierać główne kamienie milowe i daty, kiedy powinieneś je osiągnąć. Dobrze jest też mieć partnera, który będzie Cię rozliczał z wykonania każdego kamienia milowego. Wreszcie, ważne jest, aby regularnie zastanawiać się nad swoimi celami.

Cel SMART to cel specyficzny, mierzalny, osiągalny, istotny, określony w czasie. Cele te są idealne dla osób uczących się języka, ponieważ są konkretne, istotne i osiągalne. Cel SMART to świetny sposób na utrzymanie organizacji i śledzenie swoich postępów. Kiedy masz ustawione cele SMART, będziesz miał większą kontrolę i będziesz mógł zrobić więcej w krótszym czasie.

Ustalenie realistycznych ram czasowych to kolejny dobry sposób na utrzymanie motywacji. Pomoże Ci to w ustaleniu priorytetów i utrzymaniu koncentracji na celach związanych z nauką języka. Ustal realistyczny termin dla każdego z Twoich celów nauki języka. Ogólne ramy czasowe dla głównego celu to trzy do sześciu miesięcy. Jeśli chodzi o krótsze cele, miesiąc lub dwa to wystarczająco dużo.

Innym dobrym sposobem na zmotywowanie się do nauki nowego języka jest posiadanie partnera do odpowiedzialności. Wybierz przyjaciela lub kolegę, który również pracuje nad nauką nowego języka i będzie regularnie przekazywał Ci informacje zwrotne na temat Twoich postępów. Bycie odpowiedzialnym przed inną osobą oznacza, że będziesz miał z kim dzielić się swoimi wyzwaniami i sukcesami, a ona będzie w stanie udzielić Ci rady i zachęty.

Znaczenie sensownej komunikacji w nauce języka

Ostatnie badania przeprowadzone przez Uniwersytet Cambridge wykazały, że studenci, którzy uczestniczą w sensownych działaniach komunikacyjnych, lepiej uczą się języka. Wynika to z faktu, że takie działania zwiększają motywację uczniów, ich poczucie sprawstwa i naukę języka. Oto kilka przykładów sensownych działań komunikacyjnych. W klasie można podzielić uczniów na grupy w oparciu o ich zainteresowania lub przydzielić grupom uczniów zadania związane z tymi zainteresowaniami. Pomoże to uczynić naukę języka bardziej znaczącą i autentyczną.

Celem nauki języka jest podniesienie kompetencji komunikacyjnej, czyli umiejętności skutecznego i płynnego porozumiewania się w języku obcym. Stąd tak ważne jest, aby uczniowie rozwijali tę umiejętność. W tym celu nauczyciele powinni tworzyć autentyczne ćwiczenia w mówieniu i słuchaniu. Powinny one zawierać jasno określoną sytuację, role osób mówiących oraz cel komunikacyjny. Nauczyciele powinni również skupić się na zapewnieniu wspierającego środowiska uczenia się i wyborze spersonalizowanych zadań dla uczniów. Ponadto, muszą korzystać z nowoczesnego oprogramowania do nauczania języków obcych, które pozwala im nagrywać i analizować praktyki mówienia i słuchania swoich uczniów. W ten sposób mogą łatwo ocenić, czy ich uczniowie robią postępy w realizacji celów związanych z nauką języka.

Tworzenie celów nauki języka pomaga uczniom bardziej zaangażować się w naukę. Poza tym, daje im wyraźny kierunek. Jest to szczególnie ważne dla uczących się języka angielskiego. Cel nauki języka powinien być sprawdzany na końcu każdej lekcji. Jeśli cel nauki jest niejasny, należy dać uczniowi czas na jego omówienie.

Najlepszym sposobem na stworzenie sensownych celów nauki języka jest skupienie się na kompetencji komunikacyjnej. Celem nauki języka jest pomoc uczniom w nawiązaniu znaczącego kontaktu z innymi ludźmi. Język może pomóc uczniom w nawiązaniu relacji z ludźmi w ich społeczeństwie oraz z innymi kulturami. Skuteczny cel nauki języka ma kluczowe znaczenie dla nauki języka. Powinien on być oparty na pragnieniach i przekonaniach ucznia.

Cel nauki języka powinien odnosić się do tematu lekcji. Na przykład, cel językowy związany z czytaniem i rozumieniem może obejmować wstępne zapoznanie się z tekstem. Rodzaj używanych tekstów również powinien być dopasowany do tematu. Aby doprecyzować cele nauki języka, warto odwołać się do stanowych standardów English Language Arts lub Common Core State Standards.

Znaczenie wyraźnej instrukcji w zakresie form językowych

Wyraźna instrukcja w zakresie form językowych jest ważna z wielu powodów. Pomaga uczniom rozwijać biegłość językową i zwiększa ich pewność siebie w trudnych zadaniach. Ponadto, pomaga uczniom nauczyć się szybciej czytać i radzić sobie z zadaniami wymagającymi myślenia wyższego rzędu. Nauczanie jawne wymaga od nauczyciela rozbicia zadań edukacyjnych na mniejsze części, a następnie połączenia tych mniejszych części w większe zadania. Choć wiele osób może błędnie uważać, że nauczanie bezpośrednie jest uproszczone, ma ono kluczowe znaczenie dla budowania podstawowej wiedzy i umiejętności uczniów.

Wyraźne nauczanie jest najbardziej efektywne, gdy łączy się z nauczaniem wzajemnym i kierowaną praktyką. Dostarcza uczniom konkretnych przykładów, jak wyrażać siebie i rozumieć zamierzone znaczenie. Wyraźne instrukcje mogą być połączone z nauczaniem wzajemnym lub stosowane samodzielnie podczas etapu ćwiczeń z przewodnikiem.

Wyraźne nauczanie jest oparte na badaniach nad skutecznymi metodami nauczania i zostało uznane za jedną z najbardziej efektywnych interwencji. Ten rodzaj nauczania obejmuje wysoce ustrukturyzowane kroki, które są bezpośrednio związane z zadaniem edukacyjnym. Instrukcje wyraźne obejmują ciągłe możliwości reagowania przez uczniów na polecenia nauczyciela i uczenia się na podstawie tych odpowiedzi. Nauczyciele muszą uważnie obserwować reakcje uczniów, by określić najbardziej efektywne sposoby przekazywania informacji zwrotnej. Informacja zwrotna powinna zawierać zarówno pochwały, jak i informacje korygujące.

Wyraźne instrukcje dotyczące form językowych są bardziej skuteczne niż instrukcje ukryte, szczególnie w przypadku osób dorosłych. Badania wykazały, że dorośli przyswajają język inaczej niż dzieci. Różnica w stylach uczenia się została przypisana konkurującym ze sobą systemom poznawczym. W rzeczywistości, wyraźne instrukcje dotyczące form językowych pozytywnie korelują z rozwojem języka.

Wyraźnemu nauczaniu form językowych powinno towarzyszyć systematyczne nauczanie. Na przykład, uczniowie powinni być nauczeni rozpoznawać nieregularne słowa i słowa o wysokiej częstotliwości. W ten sposób mogą rozwijać swoje umiejętności czytania tekstów. Wyraźne instrukcje dotyczące form językowych mogą również pomóc uczniom z dysleksją.

Chociaż skupianie się na formach językowych jest korzystne, może również demotywować uczniów. Na przykład uczniowie, którzy uczą się nowego języka, mogą nie być w stanie przeczytać artykułu, jeśli nie będą mieli z nim styczności w kontekście komunikacji zorientowanej na znaczenie. Jeśli jednak wyraźne instrukcje dotyczące form językowych wspierają nauczanie gramatyki, uczniowie będą uczyć się szybciej.

Wpływ popełniania błędów na naukę języka

Ludzie popełniają błędy przez cały czas, a błędy są częścią procesu uczenia się. Zgodnie z łacińskim przysłowiem Errare humanum est, musimy je akceptować i uczyć się na nich. Nawet Steve Jobs, dyrektor generalny firmy Apple, powiedział kiedyś: “Czasami innowatorzy ponoszą porażki i konieczne jest przyznanie się do tych błędów, jeśli chcemy poprawić nasze przyszłe innowacje.” Dotyczy to również osób uczących się języków obcych. Nauka nowego języka jest trudna, a popełnianie błędów jest niezbędną częścią tego procesu. Chociaż może to być frustrujące i zniechęcające, możesz również wykorzystać błędy jako okazję do rozwoju jako uczący się języka.

Wielu uczących się języka wolałoby nie popełniać błędów podczas nauki nowego języka. Perfekcjonizm jest pułapką i ludzie mają tendencję do myślenia, że staną się lepsi w nowej umiejętności, jeśli nie będą popełniać błędów. Jednak błędy budują pewność siebie i poprawiają twoją zdolność do interakcji z innymi.

Popełnianie błędów jest nieuniknioną częścią procesu nauki języka i jedną z najczęstszych barier w nauce języka. Ważne jest jednak, aby zaakceptować, że błędy są naturalną częścią procesu i zachęcić uczniów do ich popełniania. Publiczne popełnianie błędów może być również korzystne w dłuższej perspektywie, ponieważ buduje pewność siebie i może odwrócić uwagę od błędu.

Uczniowie popełniają błędy na różne sposoby, ale najlepszym sposobem, by pomóc im się uczyć, jest uznanie ich. Udzielenie informacji zwrotnej i umożliwienie poprawienia błędów zwiększy motywację, a także rozwinie zrozumienie pojęć. Dając uczniom szansę na poprawienie swoich błędów, pomagasz im uniknąć popełnienia tego samego błędu ponownie.

Popełnianie błędów podczas nauki języka różni się od innych rodzajów błędów. Popełnianie błędów to znak, że bardzo się starasz. Ludzie, którzy unikają popełniania błędów podczas nauki nowego języka, nie pracują wystarczająco ciężko, aby nauczyć się nowego języka. Oprócz nauki poprzez popełnianie błędów, mózg musi być przygotowany na język, aby zachować wiedzę.

Podobne tematy