Słownik Świata

Jeżeli chcesz nauczyć się języków, to dobrze trafiłeś. Pomożemy Ci w tym i nakierujemy na sposoby nauki.

Najskuteczniejsze techniki wielojęzyczności

Najskuteczniejsze techniki wielojęzyczności

Języka uczy się poprzez używanie, więc dzieci potrzebują okazji do mówienia i negocjowania znaczenia. Na przykład Kisho był zmotywowany do rozmowy o jagodach, ponieważ chciał wiedzieć, czy są jadalne. Czuł się swobodnie w tej sytuacji, a mała grupa dała pani Rhecie dużo czasu na odpowiedź na jego pytania. Taka reakcja jest niezbędna, aby wielojęzyczne dzieci czuły się docenione.

Metoda OPOL

Metoda OPOL to system edukacyjny, który zachęca rodziców i dzieci do mówienia w obu językach. Zazwyczaj jeden rodzic będzie mówił z dziećmi w jednym języku, podczas gdy drugi rodzic będzie mówił w innym. W tym czasie dziecko będzie miało ograniczoną ekspozycję na oba języki. Chociaż ta metoda nie gwarantuje sukcesu, to jednak wspiera rozwój języka.

Metoda OPOL nie jest dla każdej rodziny, dlatego ważne jest, aby ocenić swoją obecną sytuację językową i określić cele językowe swojej rodziny. W wielu przypadkach można dostosować program do potrzeb swojej rodziny. Są jednak pewne wady tego podejścia. Jedną z nich jest to, że metoda OPOL może być trudna do przestrzegania.

Jednym z przykładów sytuacji, w której metoda OPOL działa dobrze, jest japońska rodzina, która chce, aby ich dziecko uczyło się japońskiego i angielskiego. Ta para zdawała sobie sprawę, że ich dziecko będzie miało więcej kontaktu z językiem angielskim niż z językiem ojczystym. Postanowili więc rozmawiać z dzieckiem po japońsku, ale mówić do siebie po angielsku. W ten sposób dziecko będzie miało styczność z obydwoma językami i szybko przyswoi sobie angielskie słowa w szkole. Główną wadą tej metody jest to, że język mniejszościowy pozostaje zakorzeniony w pamięci dziecka, przez co trudno jest mu go zapomnieć.

Metoda OPOL jest często stosowana w rodzinach wielojęzycznych i stanowi powszechną metodę wychowywania dzieci dwujęzycznych. Zalecana jest dla dzieci, które uczą się drugiego języka. Jednak metoda ta może być również stosowana, gdy dzieci są w przedszkolu lub szkole i nie mówią w tym samym języku. W tych latach metoda OPOL może nie być tak skuteczna. Jak wskazuje Suzanne Barron-Hauwaert w Bilingual Siblings. Language Use in Families, szkoła ma duży wpływ na rozwój językowy dzieci.

Zaangażowanie rodzin jako ekspertów od swojego dziecka

Wielojęzyczność wspiera rozwój umiejętności czytania i pisania u małych dzieci i pozwala rodzicom wnieść ważną wiedzę kulturową i językową. Rodzice, dziadkowie i inni członkowie rodziny mogą służyć jako wzór do naśladowania dla dzieci, dla których bariery językowe mogą stanowić wyzwanie. Dzieci, które są dwujęzyczne lub trójjęzyczne mają większe szanse na bycie elastycznymi myślicielami, którzy potrafią lepiej przetwarzać informacje i rozwiązywać problemy. Mają też większe szanse na odniesienie sukcesu w szkole i w pracy.

Rodzice i nauczyciele mogą modelować naukę języka u wielojęzycznych dzieci, angażując je w rozmowy i działania. Takie wspólne działania pozwalają uczestnikom na udział bez presji wyników i mogą sprzyjać rozwojowi języka poprzez modelowanie i wsparcie rówieśników. Używanie przedmiotów jako obiektów do zabawy może być szczególnie przydatne dla dzieci wielojęzycznych. Pozwala to dzieciom zrozumieć, o czym się mówi i wnieść swój wkład poprzez wskazanie lub poruszenie przedmiotu. Ponadto, niewerbalne uczestnictwo pomaga dzieciom rozwijać ich rozumienie pojęciowe oraz motywuje je do komunikowania się w obu językach.

Nauczyciele powinni angażować rodziny jako ekspertów w zakresie języka i kultury domowej dziecka. Zbuduje to poczucie wspólnoty i dostarczy dzieciom cennych informacji o ich własnej kulturze. Mogą również pomóc nauczycielom wspierać język ojczysty dziecka, zapraszając rodziców do klasy, zapewniając muzykę w ich języku ojczystym i uwidaczniając język dziecka. Mimo zalet angażowania rodziców jako ekspertów w dziedzinie języka ojczystego dziecka, badania wykazały, że wiele klas z różnorodnymi uczniami nie angażuje rodzin w ten proces.

Angażowanie rodzin jako ekspertów od swojego dziecka jest istotną częścią edukacji wczesnoszkolnej. Badania wykazały, że takie rozmowy wspierają rozwój języka, dają rodzicom i dzieciom możliwość wypowiedzenia się i promują wielokulturowość.

Włączanie języka domowego do zajęć

Włączanie języka domowego do programów wielojęzycznych jest ważnym krokiem w kierunku wspierania wielojęzyczności. Pomaga uczniom rozwijać język potrzebny do uzyskania dostępu do informacji i ich interpretacji. Pozwala także uczniom na komunikację z innymi uczniami wielojęzycznymi, którzy mogą pochodzić z innych społeczności. Wiele dzieci dorasta w społecznościach, w których większość mieszkańców mówi w innym języku, co jest szczególnie prawdziwe w szkołach. Wielokulturowe klasy mogą stanowić wyzwanie, ale mogą również wzbogacić środowisko uczenia się.

Wykorzystanie wielojęzycznych dzieci jako modelu do nauki języka jest ważnym sposobem wspierania zaangażowania i rozumienia przez dzieci. Dzieci mają tendencję do obserwowania dorosłych pod kątem wskazówek niewerbalnych, więc angażowanie ich w działania, które dotyczą wspólnego języka, może zwiększyć ich motywację do angażowania się w naukę wielojęzyczną.

Ważne jest, by angażować rodziców i innych członków społeczności w działania, które włączają język domowy do nauki w klasie. Włączenie języka domowego nie zastąpi spójnej podstawy programowej, ale może ją uzupełnić, zwłaszcza jeśli językiem domowym posługują się dzieci. Przy odpowiednim wdrożeniu takie działania mogą wspierać cele związane z wielojęzycznością i utrzymywać uczniów w stanie aktywności akademickiej.

Nauczyciele muszą zapewnić uczniom posługującym się językiem domowym dostęp do wysokiej jakości programów i materiałów nauczania. Niezbędne jest również zapewnienie wsparcia rodzinom i uczniom w ich codziennej nauce. Oznacza to, że szkoły powinny zapewnić wysokiej jakości wielojęzyczne programy nauczania w językach ojczystych i zachęcać rodziców do korzystania z nich w domu.

Dzieci wielojęzyczne mają przewagę nad swoimi jednojęzycznymi kolegami. Są elastyczne i lepiej rozwiązują problemy. Ponadto mają większe szanse na akceptację przez rówieśników. Ponadto dzieci dwujęzyczne mają większe szanse na zatrudnienie. Są bardziej istotne w dzisiejszej globalnej gospodarce i klimacie społeczno-politycznym.

Docenianie językowego i kulturowego pochodzenia uczniów

Istnieje coraz więcej badań, które dowodzą, że korzystanie z językowego i kulturowego pochodzenia uczniów pomaga im odnieść sukces w nauce. Potwierdza to tożsamość uczniów i stanowi mocną podstawę do dodatkowej nauki języka. Jednak wielu uczniów wielojęzycznych spotyka się z wykluczeniem z klasy, szkoły i społeczeństwa w ogóle. To spowodowało, że wielu nauczycieli unika włączania języków ojczystych uczniów do środowiska nauczania.

Jedną z najważniejszych rzeczy, jaką mogą zrobić nauczyciele, jest modelowanie znaczenia doceniania językowego i kulturowego pochodzenia uczniów. Ponadto używanie ich języków podstawowych w klasie zachęca uczniów do budowania silniejszych relacji z innymi uczniami. Co więcej, podczas nauczania innych przedmiotów, włączenie ich języków podstawowych do programu nauczania może zachęcić uczniów do osiągania lepszych wyników w języku angielskim.

Teksty bogate kulturowo mogą być wykorzystane do odtworzenia tożsamości uczniów, szczególnie ze społeczności historycznie marginalizowanych. Takie teksty umożliwiają uczniom dostęp do osobistego znaczenia pracy klasowej i poszerzają ich dostęp do wiedzy. Chociaż różnorodność kulturowa jest jednym z największych wyzwań stojących przed współczesną edukacją, edukatorzy nie mogą lekceważyć jej znaczenia.

Innym przykładem docenienia językowego i kulturowego pochodzenia uczniów w klasie jest zachęcanie uczniów do pisania w wielu językach. Na przykład, w narracji, historia Jose jest napisana po angielsku i hiszpańsku. Jego rodzice mówią w domu w języku mandingo, ale często używają angielskiego, kiedy z nim rozmawiają. Z kolei Jennifer uczyła się hiszpańskiego jako drugiego języka. Jednak nie miała okazji w pełni zanurzyć się w tym języku podczas swoich lat szkolnych.

Wielojęzyczność jest również korzystna dla rozwoju innych aspektów kulturowych. Podczas gdy monokulturowość nie jest pomocna w rozwoju człowieka, wielojęzyczność oferuje innym głosom miejsce w normach społecznych.

Podobne tematy